Asociația de Imuno-Dermatologie din România (ARID) este asociația profesională și științifică de interes general, a medicilor imuno-dermatologi din România și din străinătate, care dobândesc calitatea de membri fondatori, membri onorifici și membri ai acesteia prin act liber exprimat de voință.

ARID este o organizație de tip asociativ, non-guvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop lucrativ sau patrimonial, constitută pe baza dreptului la liberă asociere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, reunind prin adeziune liber exprimată, profesioniști din domeniul imuno-dermatologiei și susținători ai specialității medicale a imuno-dermatologiei.

Scopul ARID îl constituie dezvolatrea imunologiei și dermatologiei, prin:

 • promovarea cercetării știintifice în domeniul disciplinelor și specialităților medicale imuno-dermatologice;
 • colaborarea cu instituțiile de invățământ superior medical și din domenii înrudite, în vederea formării și perfecționării unor specialiști cu o înaltă pregătire profesională;
 • contribuții în vederea perfecționării, modernizării și reformei asistenței medicale în domeniul imuno-dermatologiei;
 • ridicarea nivelului profesional și științific al membrilor săi;
 • colaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare, din țară și străinătate, în scopul asigurării sănătății publice și prevenirii bolilor imuno-dermatologice;
 • elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale și neguvernamentale în probleme de ordin general;
 • ridicarea prestigiului, reprezentarea, susținerea și promovarea intereselor profesionale științifice, precum și protejarea activităților tuturor membrilor societății atât pe plan intern, cât și internațional.

Pentru realizarea scopului propus, ARID își propune atingerea următoarelor obiective:

 • organizează congrese naționale, conferințe, consfătuiri, simpozioane și participă prin delegații săi, la congresele naționale și internaționale și la orice alte manifestări științifice;
 • organizează sesiuni de comunicări și referate științifice și publică lucrări în revistele de specialitate,
 • organizează singură sau împreună cu structuri recunoscute și autorizate, cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentare în țară și străinătate;
 • obține și acordă burse în țară și în străinătate;
 • acordă premii și distincții pentru activitate profesional-științifică deosebită;
 • se afiliază la organizații naționale, regionale și internaționale de profil și colaborează cu societăți similare din alte țări;
 • editează, publică și distribuie prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare, cărți, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentații, traduceri din și în limba română etc.;
 • colaborează cu Ministerul Sănătății, în activitatea de ocrotire a sănătății în domeniul specialității imuno-dermatologiei, precum și cu oricare alte instituții de cercetare științifică, învățământ superior, etc.;